Zajímavosti

podpis

Grafologický posudek z roku 1998
Pisatelka je povaha rozporuplná, nejednoznačná. V písmu je viditelný rozpor s vlastním já a dvojznačný způsob myšlení. Převažují duchovní a umělecké zájmy, dané lehkostí vrozeného intelektu.

Autorka je člověk energický, činorodý, iniciativní a odvážný. Jde o temperament až cholerický. Přes nesporný vysoký intelekt a duševní pohotovost, schopnost analýzy i syntézy, kombinačních schopností a sebejistoty nalézám v písmu převahu pudů nad vůlí a silný citový život. Pisatelka často podléhá sugescím, které podněcují efektivitu. Silný vitální základ a intenzivní pudová energie však tento temperament díky horlivosti a iniciativnosti dokáží zaměřit na cíl. Je to tvůrčí svéráz.
Pisatelka je hlubinná osobnost, závislá na pudech a citech, se silnou potřebou prožitků. A to až na hranici požitkářství a poživačnosti.
Přes viditelnou sebejistotu a určitou útočnost (v diskuzích) jde o člověka zranitelného, s velkou potřebou prožitků a až přehnanou družností. V písmu nalézám nedostatek smyslu pro řád a systém, chybí trpělivost. Silná potřeba sdělovací, která občas hraničí až s nedostatkem taktu. Impulzivní netrpělivost a vnitřní neklid vede k nehospodárnosti slovy i penězi.
Z pozitivních vlastností převažuje empatie, citlivost, v písmu se projevuje radost z existence, bohatá fantazie, názorné myšlení v obrazech, intenzivní snaha zachovat si pevnost, soucit s bližním. Silná potřeba citových vztahů a náročnost na ně.
Vyvinutý smysl pro formu a životní styl v kontrastu s temperamentem a zvýšenou vydrážditelností zahání pisatelku do nedostatku odstupu (distance) od problému.

beletrie
publicistika
scénáře
biografie
galerie© 2005
Valid XHTML 1.0 Strict